iAke Blog Rotating Header Image

มีเพียง 55 คนใน 100 คน ที่อ่านข้อความนี้อย่างง่ายดาย

มีเพียง 55 คนใน 100 คน ที่อ่านข้อความนี้อย่างง่ายดาย

คณุอาน่ได้มยั้

ถ้าคณุอาน่บทคาวมนี้ได้ คณุมีความคดิที่แขง็แรงพอ

สวคมรเลยนะ คณุอาน่ได้หรอืเลป่าล่ะ

มีแค่ 55 คนจาก 100 เท่านนั้แล่หะที่อาน่ได้

ฉนัไม่อายกจะเชอื่เลยว่า ฉนัเข้าใจสงิ่ที่

ฉนักำลงัอาน่อู่ยนี้

มนัเปน็ปฎกราากรณ์ของคาวมคดิของม์ษุยน

ผลการศกึาษวจิยัจาก มวหายิทัาลย แบมคิร์จด

ก่าลวว่า มนัไม่สคำญเลย

ว่าตวัอรัษกเยีรงถตอ้กูงหรอืไม่ในคำคำหนงึ่ มนัส

คำญแค่ว่า

ตวัอษักรแรกและตวัอษกัรตวัสดุทาย้ของคำนนั้อู่ยในตนำ

แห่งที่ถกูตอ้ง

ที่เลืหอนนั้มนัจะมวั่ซวั่อ่ายงไร คณุก็อาน่มนัได้อู่ยดี ไม่

มีปหญัา

ที่เปน็อาย่งนี้เราพะคาวมคดิของมษุน์ยนนั้ ไม่ได้

อาน่ตวัอษกัรทกุตวัซกัหอน่ย แต่อาน่เปน็คำเตม็ ๆ คำ

สดุยอดเลยใช่มยั้ล่ะ ใช่เลย

แต่ยงัไงฉนัก็คดิว่าการสกะดมนัสคำญันะ

ถ้าคณุอาน่บควาบมนี้ได้ ชว่ยม้เนหอน่ยนะ

มันง่ายไปมั้ย ??